AFGELAST Emotienetwerken: Het religieuze object

In samenwerking met NWO

15nov2018 20.00 - 21.30

Evenement

Erfgoed is wat we samen zo noemen. Maar wie zijn ‘we’? Emotienetwerken is een nieuwe kijk op erfgoed als onderhandeling tussen mensen. Individuen met uiteenlopende belangen en gevoelens bij de dingen die in hun eigen en andermans levens cruciaal zijn. Ook de erfgoedprofessional zit aan die onderhandelingstafel – en het object ligt er bovenop. Welke rol spelen zij in emotienetwerken rond actuele onderwerpen van erfgoedvorming?

Deel een van dit tweeluik Emotienetwerken vond twaalf september plaats en onderzocht de rol van de professional.

Deel 2: het religieuze object

Als we er vanuit gaan dat voorwerpen werking (agency) hebben, wat betekent dat dan voor de onderhandeling over erfgoed? Hoe ga je in die onderhandeling om met de wisselwerking tussen mensen en dingen? In deze laatste aflevering van Tweeluik Emotienetwerken verkennen we specifiek de plaats van het religieuze voorwerp in het netwerk.

Religieus heden en verleden

De maand november staat tijdens het Europees Erfgoedjaar in het teken van religieus verleden. Ook in het onderzoekstraject EmErEd ligt de focus op het religieuze object. Het is dan ook geen toeval dat we in dit evenement te rade gaan bij een vooraanstaande filosoof die onderzoek heeft gedaan naar objectfetisjisme in de religie. Wat kunnen we leren van zijn inzichten? Hoe kunnen de we werking van objecten meewegen in het proces van emotienetwerken?

-

Over de sprekers

Paul Moyaert, emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven. Moyaert heeft werk verricht rond het belang van betekenisincarnatie in de religie en het gewone leven: de eigenaardige interesse in relikwieën. In zijn voordracht spreekt hij over het belang van aanraking (fysiek contact) van symboolgevoelige objecten zoals foto's en relikwieën.

-

Hester Dibbits, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en lector aan de Reinwardt Academie. Dibbits heeft veel cultuurhistorisch en etnologisch onderzoek gedaan op het terrein van alledaagse materiële cultuur in de vroegmoderne tijd en de hedendaagse pluriforme samenleving. In gesprek met Paul Moyaert verkent ze de werking van het religieuze voorwerp binnen emotienetwerken in het kader van het onderzoekstraject EmErEd.

-

Stefanie van Gemert (moderator) is geïnteresseerd in hoe kunst en maatschappij zich tot elkaar verhouden. Het is de vraag niet óf de culturele sector kan bijdragen aan sociale vraagstukken, maar hóe culturele instellingen hier het beste invulling aan kunnen geven, in dialoog met hun publiek. Ze draagt bij aan toegankelijke én uitdagende culturele programma's voor diverse publieksgroepen.

EmErEd

Tweeluik Emotienetwerken wordt op uitnodiging van NWO georganiseerd door de onderzoekspartners in EmErEd (Emotienetwerken rond Erfgoeditems in Educatieve settings). NWO heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bijgedragen aan EmErEd. Het onderzoek is gefinancierd binnen het themaprogramma JOIN (Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving) in de  NWA-Route ‘Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen’. Het doel van het onderzoek is om emotienetwerken uit te werken voor gebruik in erfgoededucatie. De consortiumpartners zijn: Erasmus School of History, Culture and Communication (EUR); Reinwardt Academie (AHK); Imagine IC; Museum Gouda; Waag Society; Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Centrum Educatieve Dienstverlening (CEDGroep).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

NWO

NWO

Gepubliceerd door  Spui25