Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Wat gaat er verloren, wat wordt er bedreigd als we grensverleggende technologieën zonder enige scrupules omarmen? In de SPUI25 in Spe jubileumlezing wordt die vraag voorgelegd aan de Wit-Russische denker Evgeny Morozov. Als criticus van de hedendaagse technocratie siert zijn tegendraadse visie met regelmaat de pagina’s van onder meer The Guardian en The Economist. Door het debat over politiek en technologie eigenhandig naar een hoger niveau te tillen heeft de pas 33-jarige denker zichzelf in korte tijd ontwikkeld tot een intellectueel van wereldformaat."

Detail Summary
Datum 19 september 2017
Tijd 20:00 - 21:30
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
-

Deze avond fileert Morozov het populaire techno-optimisme. Big data worden ingezet om criminaliteit te bestrijden, dwingende gezondheidsapps pakken obesitas aan, en onnavolgbare algoritmes optimaliseren de zorgverlening. Zonder te vervallen in een dystopie trakteert Morozov het publiek op kritische analyse van de utopische beelden uit Silicon Valley. Hij stelt dat technologie in toenemende mate een middel is om bestaande politieke machtsstructuren te versterken; niet alleen van staten maar vooral van grote internetmonopolisten zoals Google, Facebook en Twitter. Hij noemt ze de leenheren van het ‘Big Data feodalisme’. Morozov waarschuwt voor een aanstaande 'informatie-apocalyps' - waarbij massale dataverzameling gepaard gaat met onstuitbare machtsconcentratie.

Toch is hij niet alleen pessimistisch: zolang de macht van tech-giganten aan banden wordt gelegd kan 'het internet' onze samenleving wel degelijk vrijer en democratischer maken.

New Technological Frontiers hebben een zekere aantrekkingskracht; het overschrijden ervan lijkt een overwinning, een bewijs van de kennis en vaardigheden van de moderne mens. In alle opwinding over toonzettende internetondernemers wordt echter vergeten dat mogelijkheden geen noodzakelijkheden zijn. Morozov roept op om de maatschappelijke consequenties van baanbrekende technologie kritisch te volgen en waar nodig te reguleren. Het is aan de grensverleggers om aan te tonen dat de wereld voorbij de grens publieke waarden dient. Alleen dan kan technologie een wenkend perspectief bieden, dat ten dienste van de vrije democratie staat. 

Let op: de voertaal van dit programma is Engels

-
Evgeny Morozov

Evgeny Morozov

Evgeny Morozov (1984) werd bekend door zijn boek The Net Delusion waarin hij het luidkeelse gejubel over de revolutionaire mogelijkheden van het internet van stevige kritiek voorzag. Volgens Morozov was de Arabische Lente een ‘digitale revolutie’ zonder politieke consequenties. De New York Times doopte hem dan ook de contrarevolutionair van het digitale tijdperk. In zijn tweede boek To Save Everything Click Here verzet Morozov zich tegen wat hij "solutionisme" noemt: de Silicon Valley-ideologie die stelt dat er voor ieder ingewikkeld maatschappelijk probleem een elegante technologische oplossing bestaat.

Door complexe sociale vraagstukken tot simpele technologische kwesties te reduceren, vergeten we dat de ontwikkeling van technologie verweven is met allerlei politiek-economische keuzes. De discussie over hoe wenselijk dat is, wordt dikwijls gesmoord met een beroep op de ‘natuurlijke’ werking van 'het internet'. Hoewel Morozov erkent dat elke technologie zijn eigen dynamiek heeft, stelt hij dat het internet geen inherente, noodzakelijke logica kent. Volgens hem moeten we alternatieve manieren om technologie te organiseren niet uit het oog verliezen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

SPUI25 in Spe – Anniversary lecture dr. Evgeny Morozov

What is lost, what is jeopardized when we welcome groundbreaking technologies unequivocally? In the anniversary lecture of SPUI25 in Spe it is dr. Evgeny Morozov, a critical thinker from Belarus, who will examine this question. As an important critic of  today’s technocracies, dr. Morozov’s provocative ideas can be traced in various media such as The Guardian and The Economist. By pushing discussions on politics and technology to a whole other level, dr. Morozov is deemed an internationally renowned intellectual at the age of 33. 

In this lecture, Morozov will speak up against popular techno-optimism. Big data are employed in the combat against crime, compelling health apps fight obesity and inimitable algorithms optimize health care. While being careful not to hang in dystopian thought, Morozov will provide critical analyses on Silicon Valley’s utopian visions. He stresses that technology has become a means to reinforce existing power structures in politics; not only those of states, but especially those of big internet monopolists such as Google, Facebook and Twitter. Morozov refers to these companies as the lords of ‘Big Data Feudalism’. He warns for a future ‘information apocalypse’ where massive data collection is accompanied by unstoppable power concentration. Yet Morozov is no pessimist: as long as the influence of tech-giants is curtailed, ‘the internet’ has the potential to make our society both freer and more democratic.

New Technological Frontiers have a certain attractiveness; transcending them seems as a victory, proof of modern man’s knowledge and capabilities. However, excitement about leading internet entrepreneurs can be mystifying: we forget that possibilities are not necessities. Morozov encourages us to scrutinize what the societal consequences of revolutionary technology are – and, when needed, to regulate these. Those who transcend frontiers should be able to articulate why their groundbreaking initiatives serve the common good. It is only then that technology can truly provide interesting perspectives that will amplify free democracy.

Evgeny Morozov

Evgeny Morozov (1984) gained a public reputation with his book The Net Delusion in which he criticized overconfident exultation on the revolutionary potential of the internet. To Morozov, the Arab Spring was a ‘digital revolution’ with no political consequences. Accordingly, the New York Times has called him the counterrevolutionary of the digital era. In his second book, To Save Everything Click Here, Morozov fights the tenets of what he calls ‘solutionism’, the Silicon Valley-ideology that postulates that every difficult societal issue can be solved by technology.

By reducing complex societal issues to simple technological ones, we forget that the development of technology is intrinsically related to a variety of politico-economic choices. A much needed debate on the desirability of such developments is often impeded by a reference to the ‘natural’ functioning of ‘the internet’. While Morozov acknowledges that every type of technology has its own dynamics, he stresses that ‘the internet’ has no inherent, necessary logic. According to him we should never abstain from envisaging in what alternative ways we can organize technology.

Anniversary SPUI25

New Frontiers: this autumn, in honor of her 10th anniversary, SPUI25 will examine what they entail, where we can find them and what they mean for us. With dr. Morozov’s lecture, youth editorial board SPUI25 in Spe questions the idea that technological frontiers should be transcended when possible. This lecture incites the debate on the societal role of groundbreaking technology.

SIGN UP