De laakbare samenleving

In samenwerking de onderzoeksgroep ‘Het publieke onbehagen’ van de Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA

17mei2013 18mei2013 09.30

Lezing

Nederland, polderland? In twaalf lezingen werpen leden van de onderzoeksgroep ‘Het Publieke Onbehagen’ licht op conflicten die de Nederlandse geschiedenis de afgelopen twee eeuwen hebben bepaald. Steeds geven twee deelnemers een lezing. Vervolgens is er ruim tijd voor discussie. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Er is een weeffout geslopen in geschiedschrijving over Nederland, als het gaat om de wijze waarop Nederlandse burgers samenleven. In overeenstemming met de publieke beeldvorming hebben historici vaak gewezen op de rationele, consensusgerichte wijze waarop Nederlanders geneigd zijn met maatschappelijk conflicten om te gaan. Conflicten in politiek en samenleving lijken in Nederland veelal in redelijkheid te worden opgelost. Dankzij een koelbloedige, zakelijke inslag van ‘geven en nemen’ krijgt iedereen zijn deel. Deze benaderingswijze zou een belangrijke oorzaak zijn van de harmonieuze Nederlandse (politieke) cultuur.

Maar in hoeverre klopt dat beeld? Bij nader inzien blijkt ook de Nederlandse geschiedenis zijn scherpe conflicten te kennen. Ruziemaken, vechten, geweld, openlijke onenigheid, onvrede, hufterigheid en volgehouden onaangepastheid komen in de Nederlandse geschiedenis geregeld voor, en zijn veel meer dan een kanttekening bij het gevestigde polderbeeld. Tijdens het symposium en de daarop volgende de bundel De laakbare samenleving willen we aan dit conflictueuze verleden aandacht schenken door onszelf de vraag te stellen op welke wijze de politiek-maatschappelijke verhoudingen in Nederland historisch zijn bepaald door (vaak emotioneel verwoorde vormen van) publiek onbehagen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

BLOK 1

“Aan het volk van Nederland”. Argwaan, Adams en van der Capellen  

Met Eduard van de Bilt


Bataven op drift. Kanttekeningen bij de geschiedenis van een polderparlement 

Met Joris Oddens

BLOK 2

Burgemeester in oorlogstijd: Willem Joseph van Brienen en de spanningen binnen het napoleontische bestuursmodel  

Met Martijn van der Burg


Onderdrukt onbehagen. Het ontstaan van de repressieve staat in Nederland 1780-1820  

Met Mart Rutjes

BLOK 3

Voorbij de Pacificatie. Het vechtkabinet-Cort van der Linden (1913-1918) 

Met Samuël Kruizinga

 

“We Just run the country”: De rijke Nederlandse traditie van besturen buiten de openbaarheid

Met Sjoerd Keulen

BLOK 4

‘Een stukje ellende in uw eigen wereldje’. Solidariteit met de derde wereld in de Nederlandse vakbeweging

Met Peter van Dam

 

 ‘Maar Utrecht zal ze verrot slaan’. De strijd van het Muurkrantcollectief tegen Hoog Catharijne 1970-1973

Met Tim Verlaan

BLOK 5

Verjaardagen vol vetes. Gekibbel over de ideale geschiedenis van 50, 100, 150 en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Met Jouke Turpijn


Onbehagen over cannabis. Discussies en problemen rond het gedogen van ‘soft-drugs’ in Nederland na 1976

Met Gemma Blok en James Kennedy

De emancipatiemonitor. Experimenten met de multiculturele samenleving in het Nederlandse onderwijs van de jaren tachtig

Met Bram Mellink

Afsluitende discussie met een inleiding door James Kennedy, getiteld ‘Afscheid van de polder?’

 

Aansluitend een lunch voor alle bezoekers

SPUI25

Gepubliceerd door  Spui25